Sunday, November 12, 2006

Η ευρωπαϊκή λύση του Κυπριακού
Η Λύση που προτείνω προβλέπει την υπογραφή μιας Συνθήκης, η οποία ενσωματώνει δύο αυτοτελή κείμενα: αφενός την κυρίως Βασική Συνθήκη και αφετέρου το μελλοντικό Σύνταγμα. Πρόκειται για δύο διακριτά κείμενα, που δεν μπορούν όμως να υπογραφούν ούτε να τεθούν σε ενέργεια χωριστά.


Βασική Συνθήκη


Σκοπός της Συνθήκης είναι να επιλύσῃ τις νομικές και πρακτικές εκκρεμότητες που προκάλεσαν δύο ιστορικά γεγονότα: το πραξικόπημα κατά του νομίμου Πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας της 15ης Ιουλίου 1974 και οι τουρκικές εισβολές της 20ής Ιουλίου και 14ης Αυγούστου 1974.


– η νήσος αποστρατιωτικοποιείται. Αποχωρούν όλες οι ελληνικές, τουρκικές, βρετανικές και κυανόκρανες δυνάμεις. Αντ’ αυτών αναπτύσσεται δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για προκαθωρισμένο χρονικό διάστημα υπό την διοίκηση του αρμόδιου Ευρωπαίου Επιτρόπου.

– στα θύματα του Ιουλιανού πραξικοπήματος και των δύο τουρκικών εισβολών δεν χορηγείται in naturam αποζημίωση, αλλά χρηματική. Η αποζημίωση καταβάλλεται στους δικαιούχους από ειδικό ταμείο στο οποίο συνεισφέρουν η Ελληνική και η Τουρκική Δημοκρατία κατά τον λόγο της ζημίας που προκάλεσε εκάστη. Η αποζημίωση καλύπτει κατειλημμένη και κατεστραμμένη περιουσία και ψυχική οδύνη λόγῳ ανθρωποκτονιών και παρεμφερών εγκλημάτων. Πέραν αυτής καταβάλλεται κατ’ αποκοπήν ποσόν απευθείας στην μελλοντική Ομοσπονδική Δημοκρατία της Κύπρου ως αναγνώριση της προσβολής της κυριαρχίας της κατά τα ως άνω γεγονότα. Στο Ταμείο Αποζημιώσεων καλείται να συνεισφέρῃ τον οβολό της και η διεθνής κοινότητα, σχετική υποχρέωση δε αναλαμβάνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση.

– οι Τούρκοι έποικοι απομακρύνονται από τα τουρκοκυπριακά εδάφη εντός δὐο ετών. Εξαιρέσεις επιτρέπονται για ανθρωπιστικούς λόγους, π.χ. γήρας, ασθένεια, μικτοί γάμοι, τριακονταετής παραμονή. Οι περιουσίες τους περιέρχονται μετ’ αποζημιώσεως στο μελλοντικό τουρκικό Ομόσπονδο Κράτος.

– η Ελληνική και η Τουρκική Δημοκρατία ζητούν επισήμως συγγνώμη για την προσβολή της κυπριακής κυριαρχίας.

– τα μελλοντικά εδάφη των Ομοσπόνδων Κρατών καθορίζονται κατά δίκαιη κρίση λαμβανομένων υπόψιν γεωγραφικών, ιστορικών και πολιτικών παραγόντων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

− καταργούνται οι Συνθήκες Ζυρίχης-Λονδίνου, εμφατικώς δε τα δικαιώματα παρέμβασης που προβλέπονται σε αυτές.

– από της υπογραφής της Συνθήκης άρχεται η παραγραφή των εγκλημάτων που τελέσθηκαν κατά τα ως άνω γεγονότα. Η αρμοδιότητα δίωξης και τιμωρίας όλων των εγκλημάτων που συνεβησαν μεταξύ 15.7 και 16.8.1974 ανατίθεται στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης.

− δημιουργείται κοινή επιτροπή ιστορικών με σκοπό την εξιχνίαση της τύχης των αγνοουμένων και γενικώτερα την διαλεύκανση της ιστορικής αλήθειας. Οι συμβαλλόμενοι δεσμεύονται για πλήρη συνεργασία.

– η τήρηση της Συνθήκης τελεί υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Σύνταγμα

Ατομικά δικαιώματα

– τα ατομικά δικαιώματα ελεύθερης μετακίνησης, εγκατάστασης και αγοράς περιουσίας αναγνωρίζονται πλήρως.

– απαγορεύεται κάθε διάκριση βάσει θρησκεύματος ή γλώσσας.

Σχέσεις ΟΔΚ και Ομόσπονδων Κρατών

– η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Κύπρου (ΟΔΚ) αποτελείται από δύο Ομόσπονδα Κράτη, το Ελληνικό και το Τουρκικό. Αποτελεί το διάδοχο κράτος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ιδρύεται μετά την υπογραφή της Συνθήκης διά δημοψηφισμάτων και όχι δι’ αυτής.

– η Ομοσπονδιακή Περιοχή της Λευκωσίας δεν περιλαμβάνεται σε κανένα Ομόσπονδο Κράτος και ορίζεται ως πρωτεύουσα της ΟΔΚ. Τα Ομόσπονδα Κράτη ορίζουν τις δικές τους πρωτεύουσες.

– σημαία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας είναι η Κυπριακή Σημαία. Τα Ομόσπονδα Κράτη αποφασίζουν για τις δικές τους σημαίες.

– ως εθνική εορτή ορίζεται η ημερομηνία συστάσεως της ΟΔΚ. Τα Ομόσπονδα Κράτη δικαιούνται να ορίσουν μια επιπλεόν εθνική εορτή σε ομόσπονδο επίπεδο.

– οι λοιπές αργίες καθορίζονται από τα Ομόσπονδα Κράτη.

− στην δημόσια υποχρεωτική εκπαίδευση προσφέρονται και οι δύο γλώσσες, μόνο η μία όμως είναι υποχρεωτική.

– τα Ομόσπονδα Κράτη διατηρούν το δικαίωμα συνάψεως ιδίων διεθνών συμφωνιών, ιδίως εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα.

− ο πολίτης της ΟΔΚ διατηρεί δύο ιθαγένειες, την ομοσπονδιακή κυπριακή ιθαγένεια, η οποία χορηγείται από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, είναι η μόνη που αναγνωρίζεται διεθνώς και συνεφέλκεται διεθνούς δικαίου συνέπειες, και την ομόσπονδη, ελληνική ή τουρκική, η οποία χορηγείται από τα Ομόσπονδα Κράτη και είναι η αποφασιστική για το δίκαιο των Ομόσπονδων Κρατών.

– η ομόσπονδη ιθαγένεια απαγορεύεται να αποτελῄ κριτήριο αρνητικών ή θετικών διακρίσεων.

− οι ομόσπονδες εκλογές για την ανάδειξη δημοτικών και ομόσπονδων αρχών ανήκουν στην αρμοδιότητα των Ομόσπονδων Κρατών. Μεταδημότευση επιτρέπεται μόνο εντός του Ομόσπονδου Κράτους.

­– ομοσπονδιακή γλώσσα της διοίκησης είναι η ελληνική και η τουρκική. Οι ομόσπονδες γλώσσες καθορίζονται από τα Ομόσπονδα Κράτη. Σε κάθε περίπτωση ο πολίτης δικαιούται να απευθύνεται στην Διοίκηση σε οποιαδήποτε ομοσπονδιακή γλώσσα.

Νομοθετική λειτουργία

− η ομοσπονδιακή νομοθετική λειτουργία αποτελείται από δύο σώματα, την Ομοσπονδιακή Βουλή και την Γερουσία. Στην πρώτη η αντιπροσώπευση είναι αναλογική του πληθυσμού, στην δεύτερη ίση για τα δύο Ομόσπονδα Κράτη. Δεν προβλέπονται εθνικές ή άλλες ποσοστώσεις. Η κύρωση συγκεκριμένων σημαντικών ομοσπονδιακών νόμων, όπως όσων αναφέρονται στις ομοσπονδιακές δυνάμεις εσωτερικής ασφαλείας, υπόκειται σε αρνησικυρία. Για τον προϋπολογισμό της ΟΔΚ όμως η αρνησικυρία μπορεί να είναι μόνο αναβλητική.

– οι ομόσπονδες βουλές έχουν υπέρ τους το τεκμήριο νομοθετικής αρμοδιότητας. Εξαιρούνται από αυτήν κυρίως τα θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας, γενικής φορολογίας και απονομής ομοσπονδιακής ιθαγένειας. Υπάγονται σε αυτήν ιδίως τα ζητήματα εκπαίδευσης, υγείας, περιβάλλοντος, δημ. διοίκησης, ενῴ διατηρούν το δικαίωμα επιβολής ομόσπονδης φορολογίας.

− το ομοσπονδιακό δίκαιο υπερισχύει του ομόσπονδου.

– το ευρωπαϊκό δίκαιο υπερισχύει του ομοσπονδιακού.

Εκτελεστική λειτουργία

– η εκτελεστική λειτουργία οργανώνεται κατά το κοινοβουλευτικό σύστημα σε ομόσπονδο και ομοσπονδιακό επίπεδο.

– ο Πρόεδρος της ΟΔΚ είναι ο μοναδικός ανώτατος άρχων, παρόμοιος σε καθήκοντα με τον Πρόεδρο της Ελληνικής και της Τουρκικής Δημοκρατίας.

− οι λεπτομέρειες της συγκρότησης των ομόσπονδων κυβερνήσεων καθορίζονται από τα ομόσπονδα κοινοβούλια.

– ιδρύεται Ομοσπονδιακή Αστυνομία, με συγκεκριμένες αρμοδιότητες, ιδίως καταστολή βαρείας εγκληματικότητας, υπερεθνικού εγκλήματος, διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας, αντιτρομοκρατίας και ειδικών αστυνομικών δυνάμεων καταστολής, και Ομοσπονδιακή Ακτοφυλακή. Τα Ομόσπονδα Κράτη διατηρούν το δικαίωμα της ίδρυσης ομόσπονδων σωμάτων ασφαλείας.

Δικαστική λειτουργία

– η δικαστική λειτουργία συγκροτείται κατ’ αρχήν σε ομόσπονδο επίπεδο. Ιδρύεται όμως Ομοσπονδιακό Ακυρωτικό Δικαστήριο, με αντικείμενο τον αναιρετικό έλεγχο πολιτικών, ποινικών και διοικητικών αποφάσεων, και Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο.

Τελικές διατάξεις

– η ΟΔΚ είναι αποστρατιωτικοποιημένο κράτος. Σε περίπτωση εχθρικής επίθεσης διατηρεί το δικαίωμα πρόσκλησης τρίτου κράτους ή διεθνούς οργανισμού ως υπερασπιστή. Για μεταβατική περίοδο είκοσι ετών την εξωτερική ασφάλεια της νήσου εγγυάται η ΕΥΡΩπαϊκήΔΥναμηΚύπρου, οριζόμενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

– μεταβολή του πολιτεύματος της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Ένωσης και της Διχοτόμησης, προύποθέτει έγκριση από τα 4/5 των ψηφοφόρων σε ειδικό δημοψήφισμα.

buzz it!

posted by Αθ. Αναγνωστoπουλος at 14:27

4 Comments:

Anonymous jkr said...

Αγαπητέ Θανάση, εν πρώτοις,είμαι ενθουσιασμένος που αναπτύσσεται τέτοιου είδους προβληματισμός εδώ. Οι προτάσεις για την εύρρυθμη λειτουργία της Ομοσπονδίας - αν και με βρίσκει αντίθετο η de facto αποδοχή της διχοτόμησης του νησιού - είναι ενδιαφέρουσες. Ορισμένες, όμως, ταπεινές παρατηρήσεις για το σχέδιο του "Κόφι Ανα(γ)ν."(χι,χι):
α) μήπως η εξομοίωση του πραξικοπήματος με την παραβίαση εθνικής κυριαρχίας από ξένο στρατιωτικό σώμα είναι κάπως άστοχη, άρα και η συγγνώμη αμφοτέρων των κρατών για δήθεν προσβολή της κυριαρχίας της Κύπρου είναι άδικη;Σημειώνω ότι στο πραξικόπημα της Κύπρου συμμετείχαν και Κύπριοι που ανέκαθεν δεν έτρεφαν φίλια συναισθήματα για το ούτως ή άλλως "ιδιαίτερο" καθεστώς του Μακάριου (ο οποίος, όπως γίνεται πια δεκτό, υπεράνω όλων έθετε την διατήρηση της ηγεμονικής του θέσης) και επιθυμούσαν την ανατροπή του. Επιπλέον, δεν σημειώθηκαν έκτροπα σε βάρος της τουρκικής πλευράς, το θέμα αφορούσε σε εσωτερική αντιμαχία της υπερπλειοψηφούσας ελληνοκυπριακής κοινότητας, με τις ευλογίες φυσικά του καθεστώτος των Αθηνών, δίχως, όμως, επιβουλή της κυριαρχίας του νησιού ή απόπειρα εκτόπισης αλλοεθνών.
β) από ποιον θα εκλέγεται/ορίζεται ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας;με πόση θητεία;τι αρμοδιότητες θα έχει έναντι των αποφάσεων των κυβερνήσεων των κρατιδίων;
γ) ο χωρικός καθορισμός των εδαφών των ομοσπονδιακών κρατιδίων είναι επίσης ευαίσθητο ζήτημα για να αφεθεί σε γενικά κριτήρια διότι οι ιστορικοί παράγοντες και η πληθυσμιακή σύσταση του νησιού αλλοιώθηκαν βιαίως και ενάντια στο διεθνές δίκαιο λόγω της εισβολής του '74,
δ) τέλος, οι παρανόμως καταληφθείσες περιουσίες των Ελληνοκυπρίων από τους Τούρκους εποίκους γιατί να αποδοθούν, δίχως προηγούμενη αποζημίωση στους πραγματικούς κυρίους, στο νέο τουρικό κρατίδιο;
Ευχαριστώ για τη φιλοξενία, αναμένω και άλλα αντίστοιχα ερεθίσματα!

14/11/06 11:33  
Blogger Αθ. Αναγνωστoπουλος said...

Αγαπητέ jkr,

«με βρίσκει αντίθετο η de facto αποδοχή της διχοτόμησης του νησιού»

Και μένα. Γιαυτό δεν προτείνω κάτι τέτοιο. Δεν νομίζω να θεωρής ότι ο Καναδάς είναι διχοτομημένος.

«μήπως η εξομοίωση του πραξικοπήματος με την παραβίαση εθνικής κυριαρχίας από ξένο στρατιωτικό σώμα είναι κάπως άστοχη»

Παρέμβαση με στρατιωτικό τρόπο ξένης δύναμης στο εσωτερικό της Κυπριακής Δημοκρατίας υπήρξε και στις δύο περιπτώσεις. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι το μέγεθος του εγκλήματος είναι το ίδιο.

«Σημειώνω ότι στο πραξικόπημα της Κύπρου συμμετείχαν και Κύπριοι που ανέκαθεν δεν έτρεφαν φίλια συναισθήματα για το ούτως ή άλλως "ιδιαίτερο" καθεστώς του Μακάριου»

Στην εισβολή να δης πόσοι Κύπιοι συμμετείχαν...Απλώς ανήκαν στην άλλη πλευρά...

«δίχως, όμως, ... απόπειρα εκτόπισης αλλοεθνών»

Χμ, αυτό δεν είναι και τόσδο σίγουρο...

«από ποιον θα εκλέγεται/ορίζεται ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας;με πόση θητεία;τι αρμοδιότητες θα έχει έναντι των αποφάσεων των κυβερνήσεων των κρατιδίων;»

Το γράφω: θα είναι αντίστοιχος του Προέδρου της Δημοκρατίας. Μάλλον προτιμάς να μάθης ο Πρωθυπουργός τι αρμοδιότητες θα έχη. Απάντηση: προτείνει νομοσχέδια και τα εκτελεί στο επίπεδο των ομοσπονδιακών αρμοδιοτήτων.

«ο χωρικός καθορισμός των εδαφών των ομοσπονδιακών κρατιδίων είναι επίσης ευαίσθητο ζήτημα για να αφεθεί σε γενικά κριτήρια διότι οι ιστορικοί παράγοντες και η πληθυσμιακή σύσταση του νησιού αλλοιώθηκαν βιαίως και ενάντια στο διεθνές δίκαιο λόγω της εισβολής του '74»

Για την πληθυσμιακή σύσταση προτείνω τι μπορεί να συμβή. Από κει και πέρα, και σε επίπεδο καθαρά πολιτικό πια, νομίζω ότι είναι πιο έξυπνο να διαπραγματευτούμε τις ατομικές ελευθερίες παρά μερικά χωριά παραπάνω.

«τέλος, οι παρανόμως καταληφθείσες περιουσίες των Ελληνοκυπρίων από τους Τούρκους εποίκους γιατί να αποδοθούν, δίχως προηγούμενη αποζημίωση στους πραγματικούς κυρίους, στο νέο τουρικό κρατίδιο;»

Υποθέτω εννοείς γιατί να ΜΗΝ... Βασικά γιατί δεν είναι καθόλου πρακτικό, κάπου πρέπει να πούμε και ένα ο γέγονε, γέγονε. Εγώλέω να μην το πούμε ούτε στους εποίκους ούτε στους αγνοούμενους, αλλά στα λεφτά. Μην ξεχνάς ότι υπάρχει σε πιο περιωρισμένο βαθμό και το αντίστροφο φαινόμενο. Και πάλι, πολιτικά είναι καλύτερο να επιδιώξουμε να φύγουν όσο το δυνατόν περισσότεροι έποικοι, παρά να διώξουμε από τα εδώ και 30 χρόνια σπίτια τους ανθρώπους που μπορεί να είναι πρόσφυγες και οι ίδιοι.


Το θέμα συζητήθηκε και εδώ
http://e-roosters.blogspot.com/2006/11/blog-post_116333562300949756.html

Θα χαρώ να σε ξανακούσω.

14/11/06 14:38  
Anonymous jkr said...

Το πραξικόπημα είχε ως αποτέλεσμα την πολιτ(ε)ι(α)κή εκτροπή και όχι παραβίαση συνόρων υπέρ της Ελλάδας ή της Τουρκίας, όπως με τον Αττίλα.
Η επιφύλαξή μου είναι γενικότερη και αφορά στην νομιμοποίηση στρατιωτικών επεμβάσεων λόγω τετελεσμένων και παγιωθέντων καταστάσεων, ενώ οι δύο κοινότητες συμβίωναν κατά κύριο λόγο αρμονικά. Η επιφύλαξή μου έγκειται στην αναγνώριση de facto στρατιωτικών αλυτρωτικών-εθνικιστικών ενεργειών δήθεν προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων μειονοτήτων, αλλά, στην ουσία επέκτασης της άσκησης επιρροής περιφερειακών (Τουρκία) ή παγκοσμίων δυνάμεων (ΗΠΑ) τώρα και στο μέλλον(βλ. Θράκη).

14/11/06 16:20  
Blogger Αθ. Αναγνωστoπουλος said...

Αφού προβλέπεται να ζητήσουν συγγνώμη και να δώσουν αποζημίωση, δεν βλέπω τι παγιώνεται και τι αναγνωρίζεται.

Όσο για την παραβίαση συνόρων, προσοχή! Τα σύνορα της Κύπρου δεν άλλαξαν από την εισβολή, έτσι δεν είναι;

14/11/06 16:54  

Post a Comment

<< Home


είδαν φως και μπήκαν